Radovi u župi

RADOVI NA CRKVAMA

Ime Isusovao

Završeni su radovi na obnovi crkve. Otučena je stara dotrajala žbuka koja je zbog vlage i zuba vremena počela sama otpadat i nanešena nova. Promijenjene su elektro instalacije, injektirana je cjelokupna crkva u visini od 1 m s čime je napravljena konsolidacija temelja koji su bili jako loši i napravljen je brtveni premaz s čim je prekinuta kapilarna vlaga koja je bila vidljiva u cijeloj crkvi. Promjenjene su nosive grede stropa i postavljen je novi kasetni strop od mahagonia. Postavljena je hidro i termo izolacije na pod, estrih i postavljen je novi kameni pod. Izrađene su nove klupe kao i ostala stolarija: stepenica na kor, vrata i prozora, ispovjedaonice, ormara u sakristiji… Postavljeno je i grijanje u crkvi na principu Energostripova...

Nastavlja se i s izgradnjom započetog zida oko groblja, kao i dovršetak okoliša oko mrtvačnice u Drinovcima.

Kako su radovi obimni molimo sve miljevčane i ljude dobre volje da svojim novčanim prilozima pripomognu dovršetku započetih radova.

 

Sv. Petar i Pavao

U tijeku su radovi na uređenju i proširenju groblja oko crkve sv. Petra i Pavla u Širitovcima. Započet je novi kameni zid sa jugozapadne strane groblja i prošireno je groblje za nova tri reda grobnica cck 150 grobnica. Ispod tog zida započeta je izgradnja nove mrtvačnice s čime bi i ovo groblje dobilo pristojan objekt za sahranu i sprovodne obrede.

Kako su i ovdje radovi obimni a financijska sredstva nedostatna, ovim putem molimo sve miljevčane i ljude dobre volje da svojim novčanim prilozima pripomognu izgradnji započetih radova.

 

 

NOVČANI PRILOZI ZA OBNOVU I IZGRADNJU ZAPOČETIH OBJEKATA U NAŠOJ ŽUPI

 

Crkva i zid


Bačić Vesna i Drago     1000

Čipčić Boško                300

Gverić Branko               150

Duilo Marko                  200

Samodol Jakov            200

Samodol Marija            100

Kisić Mirko                   200

Deronja Joso               100

Samac Ivan – Ćivula     200

Samac Ana                  200

Samac Ivan p. Frane     200

Samac Frane                200

Perišić Joso                 200

Bačić Joso                   200

Skelin Krste – Šelkan    200

Skelin Tolislav              300

Karlo Milan                   200

Vatavuk Slavka             50 eur

Samodol Ive                 200

Malenica Ana                200

Kulušić Ante                 100 eur

Ivić Ante                       200

Bašić Ante                   500

Bašić Ivica                   300

Vlaić Ivan p. Ante         600

Vlaić Josip                   150

Vlaić Ivan                     100

Kulušić Šime                200

Čipčić Manda               300

Tetlo Jakov                  200

Bačić Stipe                  200

Bačić Jela                    200

Jajčanin Milka               500

Malenica Ivan               400

Malenica Ante               400

Malenica Tome             200

Malenica Mara              200

Skelin Filip                   200

Samac Velka                200

Lalić Anka                    200

Malenica Ivica               200

Vranjković Milan           100 eur

Malenica Dane              200

Gverić Ante                  100

Ivić Ante                       200

Bačić Milka                   100

Skelin Marija                 200

Bubalo Mate                 200

Malenica Joso              100 eur

Ivić Milka                      100

Dželalija Manda            200

Stipandžija Ivan            300

Mazalin Ana                  200

Kulušić Željko p. Make  300

Dželalija Marko             100

Višić Božo                   1000

Bačić Paško                 200

Bačić Jere                    300

Ivić Ivan i Dragica         200

MAzalin Niko                100

Vatavuk Marko p. Petra 150

Kulušić Josip p. Jakova            100

Galić Kata                    100

Lovrić Zvonko              500

Dželalija Mate p. Frane  200

Pletikosa Joso p. Ivana            100

Kulušić Šime – Ćima     50 eur

Karlo Marica                 50 eur

Radman Željka              50 eur

 Kulušić Nikola             300

Ante Stojanović            200

Mile Galić                      200

Joso Malenica - Điša  300

Mate Malenica - Đišin  50 eur

Joso Skelin - Sakristan  100 can dol

Šime Vatavuk                1000

Nediljko Vranjković       300

Frane Kulušić - Žitar     200

Paica Vlaić                      200

Mirko Malenica - Mirče  100 eur

 

 

Mrtvačnica 

Boško Čipčić                 200

Perišić Ante p. Mile       100

Kulušić Joso p. Jakova 100

Lovrić Zvonko              500

Pulić Nediljko               100

Galić Mirko                   3000

Vranjković Kata            100 USA dol.

Bašić Ante                    500

Vlaić Jakov p. Mate     300

Vranjković Šime          400

Sunko Stipe                 200 eur

Nediljko Vlaić              150

Ive Dželalija                300

Sunko Mirko               700

Vatavuk Marija           700

Ante Lovrić                  200

Marica Karlo               50 eur

Željka Radman r. Karlo  50 eur

Melita Karlo                300

Mladen Dželalija p. Mate  400

 

Umjesto vijenaca na sprovodu:

pok. Ante Bubalo          850

pok. Pavao Dželalija     300

pok. Manda Vranjković  200

pok. Ive Grabić             200

pok. Ivan Lovrić            2450

pok. Paško Malenica     900

pok. Dunje Samodol     2650

pok. Mande Deronja      1900