Crkve u župi

ŽUPNA CRKVA PRESVETOG IMENA ISUSUSOVA

Župna crkva Presv. Imena Isusova bila je sagrađena početkom XVIII. stoljeća. Od stare crkve je sačuvana polukružna svoltana apsida i kamen nad sporednim vratima na kojemu je upisana godina 1759. što ju je dao uklesati tadašnji župnik fra Petar Petrović iz Vrlike (FR PP) sigurno u prigodi popravka i otvaranja tih vrata. Crkvu je g. 1850. oštetio grom te je obnov­ljena i nešto povišena. Jednako je i kasnije crkva bila više puta djelomično popravljana kao g. 1854, 1925, 1963, 1978, 1996, te konačno temeljito 2011. Na pročelju uz vrata su dva prozorčića a iznad je kamena nadstrešnica. Po sredini pročelja je 7-latična ruža. Na vrhu je kameni križ. Uz crkvu je g. 1878. sagrađen zvonik s tri zvona koja su bila oduzeta za I. svjetskog rata. Nakon rata 1924, nabavljena su tri nova zvona posvećena Imenu Isusovu, Imenu Marijinu i sv. Josipu (J. Cukrov).

Veliki mramorni oltar podignut je g. 1881. s Kristovim kipom - Imena Isusova (Tirol), nabavljen g. 1912. U lađi je mramorni oltar Gospe od milosti. U niši je kip sv. Ante i sv. Ivana Krstitelja. Na zidu visi stara slika Gospina koju je naslikao fra Alfonz Talaja. U crkvi ima srebreno procesionalno raspelo, mletački rad XVIII. stoljeća, danas na velikom oltaru.

Oko crkve je groblje koje je opasano novoizrađenim kamenim zidom i nogostupom koji vodi od novoizgrađene mrtvačnice (2010) do crkve.

 

 

CRKVA SV. PETRA I PAVLA

Filijalna crkva Sv. Petra i Pavla je u Širitovcima bila je sagrađena još u predtursko doba i služila je kao župna crkva. Početkom XVIII. st. je obnovljena. God. 1912-13. stara je crkva porušena i sagrađena nova kamena. Crkva je više puta popravljana kao g. 1958, 1970, 1975, 1978, 2011.

Na pročelju je zvonik na dva sprata. Crkva ima četvrtastu apsidu. U njoj su uz križ i kipovi sv. Petra i Pavla (Tirol) a u lađi su kipovi Srca Isusova i Bezgrešne, nabavljeni g. 1966. Novi oltar prema puku isklesao je Ante Ušljebrka (1970).