Povijest župe

Opći podaci o župi

Župa Presvetoga Imena Isusova pripada šibenskoj biskupiji, a povjerena je franjevcima PROVINCIJE PRESVETOGA OTKUPITELJA Split, Trg G. Bulata 3.

Pastoralnu skrb župe od samih početaka vode visovački fratri (tel.: 022 / 77 57 79).

Sadašnji župnik je fra Ivan Maletić, a župničku dužnost u ovoj župi obavlja od 18. 11. 2009. godine. On je član samostanske obitelji na Visovcu s rezidencijom u Drinovci – Miljevci.

 

Povijest župe

Područje sela Miljevaca u srednjem vijeku pripadalo je kninskoj bisku­piji. Vjerski život, čini se, odvijao se oko tvrđave Ključice (Ključ), grada hrvatskih velikaša Nelipića (XIV. st.) iznad rijeke Čikole. Na Krki se dizala druga utvrda Kamičak ispod koje su pronađeni ostaci crkve. Iz Kamička je bio kardinal Juraj Utješinović (1481-1551). Na mjestu Crkvina ima starih grobova i ostataka stare crkve, po predaji sv. Ilije. Padom pod tursku vlast na Miljevcima je, prema pisanju fra Petra Bačića, bilo imanje musli­manskog bega Miljevića ili Miljevca po kome je naselje kasnije dobilo novo ime. Nakon oslobođenja od turske vlasti, kraj je nastanjen, a duhovno su ga pastorizirali franjevci iz Visavca. Župa je pripadala skradinskoj biskupiji, a od g. 1830. šibenskoj.

Župa ima sedam sela:

  • Bogatići,
  • Brištane,
  • Kaočine,
  • Karalići,
  • Drinovci,
  • Ključ i
  • Širitovci.

Stare župne matice od g. 1692. do 1884. čuvaju se u arhivu franj. Samostana Visovac (knj. 116–118 ).